Jakie uprawnienia posiada kominiarz?

Kominiarze mają szeroki zakres obowiązków oraz uprawnień, które są regulowane ustawowo. Ich zadaniem jest dbałość o sprawność i bezpieczeństwo instalacji grzewczych, wentylacyjnych oraz przewodów kominowych.

 

Zakres działalności kominiarza

kominiarzKominiarze wykonują swoje usługi na podstawie prawa do wykonywania zawodu, które jest potwierdzone przez odpowiedni certyfikat lub upoważnienie wydane przez Ministra Gospodarki. Zadania kominiarza obejmują między innymi kontrolowanie, czyszczenie i konserwowanie przewodów kominowych oraz instalacji grzewczych i wentylacyjnych, a także wykonywanie pomiarów emisji spalin.

Kominiarz ma prawo do przeprowadzania kontroli instalacji grzewczych, wentylacyjnych oraz przewodów kominowych. W ramach swojej pracy może wystawiać niezbędne zaświadczenia, które świadczą o spełnieniu wymogów bezpieczeństwa, a także wymagać od właścicieli obiektów przeprowadzenia napraw kominów i konserwacji.

 

Uprawnienia kontrolne kominiarza

Kominiarz ma prawo kontrolować instalacje grzewcze i wentylacyjne, aby sprawdzić, czy spełniają one wymagane standardy bezpieczeństwa. Ma możliwość przeprowadzenia kontroli zarówno planowanej, jak i doraźnej. W ramach swoich uprawnień kontrolnych może również żądać informacji od właścicieli obiektów oraz zasięgać opinii ekspertów dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem instalacji.

W przypadkach stwierdzenia działania niezgodnego z przepisami prawa lub zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi kominiarz ma obowiązek interweniować. Może to obejmować wydanie decyzji o zakazie użytkowania instalacji grzewczej lub wentylacyjnej aż do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kominiarz ma również prawo wezwać właściciela obiektu do przeprowadzenia napraw lub usunięcia zagrożenia.

Kominiarz ma prawo wejścia na teren nieruchomości oraz do pomieszczeń, w których znajdują się instalacje grzewcze, wentylacyjne oraz przewody kominowe, aby przeprowadzić kontrolę. Właściciele obiektów mają obowiązek umożliwić kominiarzowi swobodny dostęp do tych miejsc.